Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu

Nejrychlejší způsob, jak odstoupit od kupní smlouvy, je tento postup:

Pošlete váš záměr na info@repasy.eu

Do předmětu e-mailu uveďte Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Do zprávy napište: Odstupuji od kupní smlouvy na základě faktury č. XXX (uveďte číslo faktury, kterou jste obdrželi se zbožím). Peníze mi prosím poukažte zpět na účet č. XX/XX.

Takto odeslaný e-mail si současně i vytiskněte a pošlete spolu se zbožím a kopií faktury na adresu luneco.cz, Hlavanova 4, 326 00 Plzeň jako cenný balík nebo spediční službou bez dobírky.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout zde. Po vyplnění jej zašlete elektronicky na info@repasy.eu nebo poštou na adresu Repasy.eu, Hlavanova 4, 326 00 Plzeň.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Kupující – spotřebitel má právo od této smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

1.2.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat na adrese Lukáš Németh - luneco.cz, Hlavanova 4, 326 00 Plzeň, info@luneco.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží, zaslané na dobírku, nepřevezmeme.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese Lukáš Németh - luneco.cz, Hlavanova 4, 326 00 Plzeň. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V Plzni dne 31. 5. 2020.

Lukáš Németh, jednatel, Plzeňské počítačové služby s.r.o.